HISTÓRIA A CHARAKTERISTIKA FIRMY MINERFIN, a.s.

Firma MINERFIN, a.s. bola založená 31. 8. 1995. Základnými podnikateľskými aktivitami spoločnosti v dobe zahájenia činnosti boli export ferozliatin a žiaruvzdorných materiálov zo Slovenska na trhy susedných krajín (Česká republika, Ukrajina), obchod s poľským energetickým a koksovateľným uhlím a import oceľových plechov, najmä z Ukrajiny. Spoločnosť rozšírila svoje obchodné aktivity aj na Ukrajinu, čo v roku 1996 viedlo k založeniu “Spoločného podniku ZŽRK“ s FNM Ukrajiny. Hlavným zameraním tohto podniku je ťažba železnej rudy. Naša spoločnosť pri založení nadobudla 36 percent akcií a v priebehu niekoľkých rokov sa stala majoritným akcionárom.

Počnúc rokom 1998 sa hlavnou komoditou v obchodnej činnosti firmy MINERFIN, a.s. stáva železná ruda pochádzajúca zo ZŽRK, prostredníctvom ktorej sa spoločnosti podarilo úspešne presadiť na trhoch strednej a východnej Európy. Železná ruda, ako strategická surovina pre metalurgický priemysel, bola exportovaná z Ukrajiny na slovenský trh a na trhy susediacich krajín ako Česko, Poľsko, Maďarsko a krajiny bývalej Juhoslávie.

S cieľom zvyšovať kvalitu predaja sa predstavenstvo firmy rozhodlo budovať a rozvíjať systém  manažérstva kvality v  súlade s  modelom a  požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001 : 2000, ktorý je významnou podporou komplexnosti a systémovosti pri vytváraní vnútornej podnikovej identity. Certifikát systému manažérskej kvality firma získala v roku 2004 a každoročne absolvuje dozorové alebo recertifikačné audity, ktoré potvrdzujú, že systém manažérstva kvality je účelne vybudovaný a udržiavaný.

Ďalším strategickým krokom MINERFIN, a.s. v roku 2006 bola kúpa majoritného podielu v prepravnej spoločnosti EX IM TRANS na Ukrajine a jej následné kapitálové posilnenie.

K rozhodnutiu rozšíriť portfólio svojich dcérskych spoločností pristúpila spoločnosť v priebehu roka 2012. Výsledkom bolo získanie 100% akcií spoločnosti Barrandov Lands a.s. v Českej republike a majoritného podielu v ukrajinskej prepravnej spoločnosti. Spoločnosť poskytujúca prepravné služby na Ukrajine získala nový názov MINERFIN-TRANS a následne bola kapitálovo posilnená formou navýšenia základného imania.

Rozšírenie portfólia ostatných dlhodobých investícií bolo uskutočnené v roku 2013 nadobudnutím minoritného podielu akcií obchodnej spoločnosti Finitrading, a.s. v Českej republike.

Zásadný prelom z hľadiska výkazníctva zaznamenala spoločnosť v roku 2013. Boli splnené zákonom predpísané kritériá, ktoré ukladajú povinnosť zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov IFRS.

V roku 2018 sa spoločnosť MINERFIN, a.s. stala držiteľom povolenia AEO (Authorised economic operator) - Schválený hospodársky subjekt.

V súčasnosti MINERFIN, a.s. zabezpečuje dovoz rôznych druhov železnej rudy pre významné metalurgické spoločnosti ako sú ArcelorMittal, U. S. Steel Košice, s.r.o., Třinecké železárny, a.s., Voestalpine v  krajinách: Česko, Poľsko, Slovensko, Srbsko a Rakúsko. Okrem tejto hlavnej komodity sa zaoberá aj obchodovaním s inými strategickými surovinami (energetické uhlie, koks, šrot) ako aj obchodovaním s hutným materiálom (plechy, zvitky).

Svoju pozíciu na trhu nechce MINERFIN, a.s. iba obhajovať, má ambíciu naďalej rásť a plniť náročné ciele stanovené svojimi akcionármi. Hlavným pilierom spoločnosti sú jej zamestnanci, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia orientovaného na zákazníka. Naša spoločnosť pri svojej činnosti kladie vysoký dôraz na kvalitu a profesionálny prístup ku klientom, čo sa pozitívne prejavuje vo viacnásobnej až dlhodobej spolupráci s obchodnými partnermi.